Monk’s Hobbit Welcomes Questions from Members of Iglesia ni Cristo (INC)

For a week I have’nt blogged nor read blogs, as I meditated on the questions of St. Ignatius: what I have done for Christ, what am I doing for Christ, and what more can I do for Christ?  But during these times, comments on my post “Is Iglesia ni Cristo the Church of Christ” from members of Iglesia ni Cristo kept on popping up and I have to answer them.  Maybe this is God’s way of saying that I should turn my gaze on the teachings of INC.  My only problem is that INC has no official website, so I could never really know what the INC official teaching is, a sort of Catechism of Iglesia ni Cristo.  But there is an unofficial INC Pasugo website.   I can start from there.  Or better yet, INC members visit this blog and ask me what the Catholic Church really teaches about particular topics.  Then I shall quote passages from the Catechism of the Catholic Church which is available online.  The Bible that I shall use is the New American Bible.  Majority of the members of INC are former Catholics.  That would make my job easier for we would have similar Catholic background.

I am not a professional theologian but a physicist.  But I have read some apologetics books lent to me by Dr. Rey Entila, my colleague in University of St. La Salle where I taught before.  I don’t have them now.  But there is Catholic Answers online.  I shall seek the answers there.  Google helps.  I still wish to read St. Thomas Aquinas’s Summa Theologiae.  There is a copy available online, but I prefer to have my own copy where I can underline important passages in red and write some notes on the sides.  If someone can donate to me a Summa, I shall pray a rosary for him everyday for a year.  I still have much to learn about our Catholic Faith.

Advertisements

About Quirino M. Sugon Jr
Theoretical Physicist in Manila Observatory

13 Responses to Monk’s Hobbit Welcomes Questions from Members of Iglesia ni Cristo (INC)

 1. Great work Brother Quirino. I will offer my rosary to this cause.
  God bless.

 2. tasyongtambay says:

  I wish I could talk to you sometime. .

 3. Truth says:

  UTOS NG DIOS NA HUWAG TAWAGIN ANG TAO NA AMA NG ESPIRITU O FATHER

  Sinabi ng Dios na Siya Lamang ang Ama ng Espiritu na Dapat Sampalatayanan at Hindi ang Tao na Nagpapatawag na Ama ng Espiritu o Father

  PSALMS 89:26 Siya’y dadaing sa akin, Ikaw ay Ama ko, Dios ko, at malaking bato ng aking kaligtasan.

  MALAKIAS 2:10 Wala baga tayong lahat na isang ama? Hindi baga isang Dios ang lumalang sa atin? Bakit tayo nagsisigawa ng paglililo bawat isa laban sa kaniyang kapatid na nilalapastangan ang tipan ng ating mga magulang?

  Sinabi ng mga Tunay na Propeta ng Dios na ang Dios Lamang ang Ama ng Espiritu na Dapat Sampalatayanan at Hindi ang Tao na Nagpapatawag na Ama ng Espiritu o Father

  ISAIAS 64:8 Nguni’t ngayon, Oh Panginoon, ikaw ay aming Ama; kami ang malagkit na putik, at ikaw ay magpapalyok sa amin; at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay.

  Sinabi ni Cristo na ang Dios Lamang ang Ama ng Espiritu na Dapat Sampalatayanan at Hindi ang Tao na Nagpapatawag na Ama ng Espiritu o Father

  MATEO 16:17 At sumagot si Jesus at sa kaniya’y sinabi, Mapalad ka, Simon Bar-Jonas: sapagka’t hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit.

  MATEO 23:9 At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinomang tao sa lupa: sapagka’t iisa ang inyong ama, sa makatuwid baga’y siya na nasa langit.

  JUAN 5:17 Datapuwa’t sinagot sila ni Jesus, Hanggang ngayo’y gumagawa ang aking Ama, at ako’y gumagawa.

  JUAN 6:44 Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya’y magdala sa akin; at siya’y aking ibabangon sa huling araw.

  JUAN 15:26 Datapuwa’t ang Mangaaliw, sa makatuwid baga’y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapalala ng lahat na sa inyo’y aking sinabi.

  JUAN 20:17 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka’t hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni’t pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios.

  Sinabi ng mga Tunay na Apostol ni Cristo na ang Dios Lamang ang Ama ng Espiritu na Dapat Sampalatayanan at Hindi ang Tao na Nagpapatawag na Ama ng Espiritu o Father

  JUAN 4:24 (Sinabi ni Juan) Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya’y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.

  I CORINTO 8:6 (Sinabi ni Pablo) Ngunit sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo’y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo’y sa pamamagitan niya.

  II CORINTO 6:18 At ako sa inyo’y magiging ama, At sa akin kayo’y magiging mga anak na lalake at babae, sabi ng Panginoong Makapangyarihan sa lahat.

  EFESO 1:3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa’t pagpapalang ukol sa espiritu sa sangkalangitan kay Cristo:

  EFESO 4:6 Isang Dios at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat.

  II TIMOTEO 3:5 (Sinabi ni Pablo) Na may anyo ng kabanalan, datapuwa’t tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo ka rin naman sa mga ito. 7 Na laging nagsisipagaral, at kalian pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan.

  I JUAN 2:23 Ang sinomang tumatanggi sa Anak, ay hindi sumasa kaniya ang Ama: ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya naman ang Ama.

  I JUAN 2:15 Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama.

 4. Quirino M. Sugon Jr says:

  Truth,

  I don’t know what is your point here. Are you trying to say that since Christ tells us not to call anyone on earth, “Father”, then Catholics are wrong to call priests as “Father” and the Pope as “Holy Father”?

 5. Truth says:

  Posted by Quirino M. Sugon Jr on December 22, 2009 at 7:13 pm

  I don’t know what is your point here. Are you trying to say that since Christ tells us not to call anyone on earth, “Father”, then Catholics are wrong to call priests as “Father” and the Pope as “Holy Father”?

  To Mr. Quirino M. Sugon Jr.

  Ngunit mula roon ay iyong hahanapin ang panginoong mong Dios at iyong masumpungan, kung iyong hahanapin siya ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa. Sapagka’t ang Panginoon mong Dios ay maawaing Dios; hindi ka niya pababayaan, ni lilipulin ka niya ni kalilimutan ang tipan sa iyong mga magulang na kaniyang isinumpa sa kanila. Sa iyo ipinakita ito upang iyong makilala na ang Panginoon ay siyang Dios wala nang iba liban sa kaniya (Deuteronomio 4:29, 31 & 35).

  ===Ang Aral Ng Mga Tao Na Tawaging Ama Ng Espiritu O Father Ang Mga Taong Namumuno Sa Pang Relihiyon===

  Lisanin ng masama ang kaniyang lakad, at ng liko ang kaniyang mga pagiisip; at manumbalik siya sa Panginoon, at kaawaan niya siya; at sa aming Dios, sapagka’t siya’y magpapatawad ng sagana (Isaias 55:7).

  ===Sinabi ng Dios na Siya ang Ama ng Espiritu====
  Siya’y dadaing sa akin, Ikaw ay Ama ko, Dios ko (Psalms 89:26) (Ibid).
  At ako sa inyo’y magiging ama (II Taga Corinto 6:18) (Ibid).

  ===Sinabi ng mga Tunay na Propeta ng Dios kung Sino ang Tunay na Ama ng Espiritu====
  Oh Panginoon, ikaw ay aming Ama (Isaias 64:8) (Ibid).
  Wala baga tayong lahat na isang ama (Malakias 2:10) (Ibid).

  ===Sinabi ng Panginoong Jesucristo kung sino ang Tunay na Ama ng Espiritu====
  Sapagka’t hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit (Mateo 16:17) (Ibid).
  Sapagka’t iisa ang inyong ama, sa makatuwid baga’y siya na nasa langit (Meteo 23:9) (Ibid).
  Datapuwa’t sinagot sila ni Jesus, Hanggang ngayo’y gumagawa ang aking Ama (Juan 5:17) (Ibid).
  Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin (Juan 6:44)
  Datapuwa’t ang Mangaaliw, sa makatuwid baga’y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan (Juan 15:26) (Ibid).
  Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka’t hindi pa ako nakakaakyat sa Ama (Juan 20:17) (Ibid).
  Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios (Juan 20:17) (Ibid).

  ===Sinabi ng mga Tunay na Apostol ni Cristo Kung Sino ang Tunay na Ama ng Espiritu====
  Ang Dios ay Espiritu: (Juan 4:24) (Ibid).
  Ngunit sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama (I Taga Corinto 8:6) (Ibid).
  At ako sa inyo’y magiging ama (II Taga Corint 6:18) (Ibid).
  Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo (Efeso 1:3) (Ibid).
  Isang Dios at Ama ng lahat (Efeso 4:6) (Ibid).
  Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya naman ang Ama (Juan 2:23) (Ibid).
  Ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama (I Juan 2:15) (Ibid).

  At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinomang tao sa lupa: sapagka’t iisa ang inyong ama, sa makatuwid baga’y siya na nasa langit (Mateo 23:9).

  Sumpain yaong hindi umayon sa mga salita ng kautusang ito upang gawin. Ang buong bayan ay magsasabi, Siya nawa (Deuteronomio 27:26).

 6. Quirino M. Sugon Jr says:

  Truth,

  Please explain what you wrote in English. In this way, I will know if you really understand what you are copying and pasting from INC writings, so that we can have a fruitful conversation. If you write in Tagalog, I will delete it. Remember that people from other countries are reading my blog. Write in English so that they can follow your arguments.

 7. Truth says:

  Posted by Quirino M. Sugon Jr on December 22, 2009 at 7:13 pm

  I don’t know what is your point here. Are you trying to say that since Christ tells us not to call anyone on earth, “Father”, then Catholics are wrong to call priests as “Father” and the Pope as “Holy Father”?

  To Quirino M. Sugon Jr.

  You called the authority of your church Father as it means Father of the Spirit. This was a great blasphemy in the sight of our God. ABSOLUTELY YOUR RIGHT YOUR CHURCH IS WRONG, FALSE, CHURCH OF THE BEAST AND DOOMED.

  ===GOD TEACHED CLEARLY AND SAID====
  He shall cry to me,’You are my father, my God (Psalms 89:27) (Ibid).

  ===THE TRUE PROPHETS TEACHED AND CLEARLY SAID====
  Yet, O LORD, you are our father (Isaiah 64:7) (Ibid).
  Have we not all the one Father? Has not the one God created us? (Malakichi 2:10)(Ibid).

  ===CHRIST TEACHED CLEARLY AND SAID====
  For flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father (Mathew 16:17) (Ibid).
  Call no one on earth your father; you have but one Father in heaven (Mathew 23:9).
  ‘Come, you who are blessed by my Father (Mathew 25:34) (Ibid).
  My Father is at work until now, so I am at work. (John 5:17) (Ibid).
  No one can come to me unless the Father who sent me draw him (John 6:44) (Ibid).
  the Spirit of truth that proceeds from the Father, he will testify to me (John 15:26) (Ibid).
  ‘I am going to my Father and your Father, to my God and your God. (John 20:17) (Ibid).

  ===CHRIST TRUE APOSTLE TEACHED AND CLEARLY SAID====
  God is Spirit (John 4:24) (Ibid).
  Yet for us there is one God, the Father (1 Corinthians 8:6) (Ibid).
  And I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. (2 Corinthians 6:18)
  Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ (Ephesians 1:3) (Ibid).
  One God and Father of all (Ephesians 4:6) (Ibid).
  No one who denies the Son has the Father (1 John 2:23) (Ibid).
  If anyone loves the world, the love of the Father is not in him (I John 2:15) (Ibid).

 8. epsilonians says:

  Satan Can be Forgiven?

  Posted on March 7, 2010 by:epsilonians

  Only God can Save Satan?
  Who is The Lamb?
  In Rev 5:6 Then I saw a Lamb, looking as if it had been slain, standing in the centre of the throne, encircled by the four living creatures and the elders. He had seven horns and seven eyes, which are the seven spirits of God sent out into all the earth.

  Jesus was not been slain, He died for us from sins, The Supper of the Lamb is a Sacrificial for a purpose.
  The Book of Genesis, for instance, says that when God was about to create man, he said: “Let us create man in our own image and Likeness“. . (Gn 1:26). In his Decision to create man, God spoke in Plural, hinting of the Life of the Father, the Son, and the Holy spirit.
  If God is Love, how can he Love when he is all alone?
  God cannot Fully revealed the exact visions, Because the Lamb has not been slain.
  & other one:The Rider on the White Horse:
  I saw heaven standing open and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and makes war. His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. He has a name written on him that no one knows but he himself.
  It’s a name of a Human, This is a crown that has been won. Jesus did not win His crown because He was victorious. His crown is not a prize He won, but as King of kings
  Here’s my Complete clue:
  God is one God, who holds many positions, yet remains one God,
  God is full of secrets even angel didn’t know,
  God hate satan because of his works not his entire self, the reason we suffer into this world because God separate the
  Good and Bad, the last theory is: the last son of god.. is devil to save the demons
  but is impossible how to choose the bad or good.. he will send his Twins baby cherubim and adult devil as himself in one Body, but one, in a form of a human… The change of Hearts Messiah
  right eye is a baby cherub, and the left eye is adult devil, that they may transform both devil and angel…
  they will have a test 50% to save is God Himself.

  angel and the devil are images that express two realities: a superior and an inferior world; the divine nature and primitive nature. These two natures coexist in man, and it is up to each one to decide which of the two nature he wants to express.”
  Sitting on a throne .. Similarity of God..
  Mary Baxter says:

  I received this heavenly vision while in deep prayer, meditation and worship.
  The glory of the Lord descended upon the place where I was praying. Great billows of fire, bright lights and majestic power came before my eyes. In the center of the fire and the lights was the throne of God. On the throne was a similarity of God. Joy, peace and love flowed from God Almighty.
  The air around the throne was filled with baby cherubim, singing and kissing the Lord upon His face, His hands and His feet. The song they sang was “Holy, holy, holy is the Lord God Almighty.” The cherubim had tongues of fire sitting on their heads and on the tips of each tiny wing. The motion of their wings seemed synchronized with the movement of the power and glory of the Lord.
  A cherub flew to me and touched my eyes.

  God choose a human, to be an Entrance of His 2 spirits, Devil & angel.
  angelic childrens are Gods favorite because of pure Good as a child, and adult to choose his path. They will crown His as King of kings Lords of Lords.
  and the preparation are prepared, and the scriptures are fullfilled Demons can be forgiven because they success to becomes angel, they win the crowns. They are God of the Future, they are three:Human ,Angel, Devil, One mind, one Body, one heart, but more than one will, but one God.

 9. epsilonians says:

  Spread my Theory? because God Blinded the mind of unbelievers.. Please corrupt your minds with my words… Only few of us chosen by God.. This my theory are True.. and God loves his all creation… This will be a lesson of all of us…
  God will sacrifice to save all Fallin Angels and souls..
  its 15 years left.. when revealation of Lamb of God happened. This will be the end is near.. I know the lamb has been sent now in the earth.. i receive a dream that end is near 2 times happen to me that was 2003 when i was Young im now 22 years old.. i am Tremble with fear..

  Jesus’ death was a once-and-for-all and cannot anymore be repeated.
  The souls in hell cannot be saved becoz they themeselves did not want to be saved.
  they refuse to Love and to learn how to Love; instead they prefer to live in
  hatred and Bitterness. that is their option and God respects their wish..

 10. Quirino M. Sugon Jr says:

  Epsilonian,

  We cannot talk unless we both agree on certain things. Please answer the following questions:

  1. Do you believe that everything that the Bible says from Genesis to Revelation is true?
  2. Are there some books in the Bible that you don’t believe to be true?

 11. epsilonians says:

  yes i believe some.. i know Gods law and his commandments, and i know God is creative and some of his instrument is samson.. the strongest man in the world.. Im a Pilipino and i read some story that one man but half of his body control by his female twins..God make them fighting by decision and make them peace.. to estimate their essence.. I know God making a Destiny .. and God making Story emotional.. and God making a Prophesy as an art form.. God is Love, God is not selfish, God is forgiving, God control eternity, and God die again to save the Fallin’ angels.. and God never reveal to anyone his Last secrets even to angels..
  I believe all Revealation and God Blinded and Brainwashed our mind already.. Lie is not a sin? yeah because how man be tested to know our motives?

  But Throw away your Pride to me.. and remember our end is near,, 15 years left i estimate.. because my Dreams had a meaning.. God will be born again.. and i read in newspaper that Virgin Mary are miraculous Pregnant.. satan will be thrown in Fire because he Reject the saviour.. he Know he will be save.. But he want to Vanished…

 12. epsilonians says:

  End is near 15 years left already… Repent to Catholic and be save…
  because the truth is we are be save by one church…
  God cannot consider the simple prayers of anyone God Jesus Give a
  Priest for us to be Forgiven they have the power to forgive………
  if you refuse…………
  Prepare for the Devil and his Angels………………………………………..

 13. Truth says:

  To Quirino M. Sugon Jr. and his angels,

  TRUE CHRISTIANS: HOLY BIBLE (Light)

  GOD is Father and Lord of our Lord Jesus Christ same to us his
  follower (John 20:17)(2 Corinthians 1:3), (Ephesians 1:3)
  Christ is our Lord, a man whom God made lord and messiah and
  appointed to be our savior (Acts 2:36),(Acts 17:31, 13:23)
  Holy Spirit is an advocate a spirit of truth come from God whom
  God sent a representative of Christ (John 15:26, 14:26).

  Why the True Christians and prophesied Christians like this never have fellowship each other?

  Or what fellowship can light have with darkness II Corinthians 6:14 Ibid)?

  PROPHESIED CHRISTIANS: PERSONALLY INTERPRET THE BIBLE (Darkness)

  Trinity: God is Father, Christ & Holy Spirit = 1 God and then
  divided in three persons.

  God is the Pope’s.
  Christ is the Father God & Holy Spirit God.
  Christ is the Catholic Priest.
  Quirino M. Sugon Jr. is the lord those who side to him and to his
  servant made.

  Daughter of Trinity: God Father (Highest God), God Son (Medium God), God Holy Spirit (Lower God).

  But you are wrong, and I will show you why. For God is greater than any human being (Job 33:12 Ibid)

  CHRIS says;
  I am going to the Father, for the Father is greater than I (John 14:28 Ibid)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: